CBA-Technic BVBA
Stenenstap 10
2500 Lier
België

BTW BE0865.894.353

Tel.: 03/480.61.98

contact@cba-technic.be

Privacy beleid:
Met deze privacyverklaring wilt CBA-Technic BVBA transparante en duidelijke informatie geven over het verzamelen van persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en gaan hier dan ook zorgvuldig mee om. Bij vragen over deze verklaring, kan u ons altijd contacteren via contact@cba-technic.be

Klant, onderaannemer en leverancier gegevens:
Om u een goede dienstverlening aan te bieden, zijn we genoodzaakt contactgegevens van u te verzamelen. Deze worden beperkt tot wat we echt nodig hebben.
Zo worden er contactgegevens verzamelt voor het klanten en leveranciersbeheer. Deze gegevens worden door de klant, leverancier of onderaannemer verstrekt via mail, telefoon, mondeling, contact formulier website of briefwisseling en kunnen bestaan uit:
Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, e-mail, telefoonnr., adres
Bedrijfsgegevens: btw-nummer, bedrijfsstructuur, sector, …
Reeds geplaatste bestellingen bij CBA-Technic BVBA (vb: opleidingen, materiaal, …)

Personeel:
Voor de loonadministratie worden ook de gegevens van het personeel verzameld. De strikt noodzakelijke gegevens kunnen gedeeld worden met het leasingmaatschappij, verzekeringsmaatschappij en loonadministratie dienst.

Andere gegevens:
Mogelijke nieuwe klanten/prospecten die interessant zijn voor onze sector kunnen ook bijgehouden worden. Deze gegevens zijn door de eindpersoon zelf verstrekt via mondelinge gesprekken, naamkaartjes, mail, telefoon, briefwisseling, contactformulier op de website. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden en worden uitsluitend gebruikt ter opvolging van mogelijke overeenkomsten.

Derden:
Gegevens worden nooit met derden gedeeld. Tenzij dit noodzakelijk is in kader van onze overeenkomst die wij met u afsluiten (vb: keuring die via ons gebeurd door een erkend keuringsorganisme). Hierbij worden enkel de strikt noodzakelijke gegevens verstrekt om de diensten te laten uitvoeren. Dit kunnen partners of onderaannemers zijn.

Verwerking:
Wij verwerken deze gegevens in functie van artikel 6.1 van de GDPR, meer bepaald:
b) De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
c) De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
f) De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

Opvragen, correctie, verzet:
Elke klant heeft het recht om de bewaarde persoonsgegevens op te vragen, wijzigingen of correcties door te voeren. De klant heeft ook recht om verzet in te dienen tegen het bewaren van de gegevens enkel als er hiervoor voldoende gerechtvaardigde redenen voor zijn. Dit kan gevraagd of gemeld worden via contact@cba-technic.be.

Bewaartermijn:
Gegevens die niet meer van toepassing zijn, worden niet langer dan 2 jaar bewaard.